fbpx

rodo

Polityka Prywatności Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z artykułem 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób indywidualnych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych uchylającym dyrektywę 95/46/WE zwanym dalej RODO, informujemy, że:

 1. AdministratoremPaństwadanychjestfirmaTRAFIKOskarRapalskizsiedzibą w Gdyni przy ul. Zielonej 19G lok. 13., NIP 959 168 69 94, REGON 369005738.
 2. Kontaktwsprawiekwestiidotyczącychochronydanych: TRAFIK Oskar Rapalski,
  ul. Zielona 19G lok. 13, 81-113 Gdynia
  Tel. +48 694 268 228.biuro@trafikpartner.com
 3. Celprzetwarzaniadanych:Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez TRAFIK Oskar Rapalski w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, związanych bezpośrednio z realizacją zawartej przez Ciebie umowy. Naszą podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b)..Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to konieczne do wykonania umowy, wobec TRAFIK Oskar Rapalski.
 4. Będziemyprzetwarzaćnastępującekategoriedanychosobowych:
  1. 1)  Imięinazwisko,PESEL,nrdowoduosobistegolubpaszportu,narodowość, data urodzenia, dane adresowe, dane kontaktowe.
  2. 2)  Podczas rozmów i kontaktu z Tobą sporządzamy notatki, które mogą zawierać inne podane przez Ciebie informacje, które będziemy przetwarzać, jeśli okaże się to niezbędne w celu realizacji zawartej przez Ciebie umowy z TRAFIK Oskar Rapalski.
 5. Twoje dane osobowe przechowywane są przez TRAFIK Oskar Rapalski do czasu zakończenia realizacji zawartych przez Ciebie umów z nami.
 6. Informujemy również, że z zastrzeżeniem dalszych zobowiązań prawnych, masz następujące prawa:

page1image131061472

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,page1image131067616

której stroną jest osoba, której dane dotyczą

1) Dostęp do swoich danych osobowych – art. 15 RODO;
2) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – art. 16 RODO 3) Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – art. 17 RODO 4) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO
5) Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO;
6) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21 RODO;

7. Prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu – art. 22 RODO;

Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego:

Jeśli uwarzasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
Nazwa i adres właściwego organu nadzorczego:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
e-mail: kancelaria@udodo.gov.pl

Prawo do wycofania zgody:

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wydanej nam w jednym bądź w kilku konkretnych celach, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, pod warunkiem, że nie wpłynie to na legalność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, skontaktuj się z nami poprzez e-mail pod adresem biuro@trafikpartner.com

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close